More Website Templates at websitetemplates.org

 

คือการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสฝึกภาคปฏิบัติในสถานประกอบการจริง 
เป็นความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถานประกอบการ เพื่อให้ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษา
ออกไปเป็นช่างฝีมือและช่างเทคนิคเต็มรูปแบบ มีทักษะฝีมือตรงความต้องการของตลาดแรงงาน
คำว่า "ระบบทวิภาคี" คือการจัดการเรียนการสอนระบบหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาสฝึก
ภาคปฏิบัติในสถานประกอบกา รมากกว่าระบบปกติ ซึ่งผู้เรียนจะต้องเรียน รายวิชาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. โดยเมื่อสำเร็จการศึกษา
แล้วจะได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เช่นเดียวกับ
ผู้สำเร็จการศึกษา ระบบปกติ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากการศึกษาระบบทวิภาคี  
1. ความชำนาญจากการฝึกอาชีพในสถานประกอบการและมีความรู้ทางด้านวิชาการ
จากสถานศึกษา 
2. เงินค่าเบี้ยเลี้ยงหรือสวัสดิการอื่น ๆ ที่สถานประกอบการจัดให้ 
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงจากสถานศึกษา 
4. ได้รับวุฒิบัตรและใบรับรองการฝึกอาชีพจากสถานประกอบการ 
5. โอกาสในการทำงานหรือศึกษาต่อ

 

 

ภาพกิจกรรม