แผนภูมิบริหารงานฝ่ายวิชาการ
     
 
       ดร.จิตราวรรณ บุตราช
 
       ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
 
     
 
     นางอลิสรา สุขสม
 
       รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
 
 
 
 
นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
 
นางสาวเปมิกา กลั่นบุศย์
นายพรชัย เหลืองประมวล
 
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
 
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ชื่นฉ่ำ
 
นายศักดิ์ชัย ชื้นแสง
นางสาวสุพัตรา ใจเที่ยง
 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญ
 
 
 
นายจักรี โพธิ์แก้ว
 
นางรุ่งฤดี พรายมณี
นายประทีป สุวรรณโชติ
 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 
หัวหน้าแผนกวิชาบัญชี
หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
 
 
 
นายชัยวัฒน์ ชื่นฉ่ำ
 
นางสาวณัฐชานันท์ ศรีสมบัติ
นายศุภชัย แซ่ลี
 
หัวหน้าแผนกวิชายานยนต์
 
หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก
หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
 
 
   
 
นายวราวุฒ ขำคม
   
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   
         
         
         

 

วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน
๒๔๐ หมู่ ๒ ต. หนองโรง อ. พนมทวน จ. กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐ โทร.๐๓๔-๕๗๙๒๙๖ , โทรสาร.๐๓๔-๕๗๙๒๙๖
website : www.pnt.ac.th , email : pntcollge@hotmail.com